קבלת תרומות לעמותה ללא הסתבכות

קבלת תרומות לעמותה נבדקת בקפידה בביקורת עומק. כיצד תוכל כמנהל עמותה לקבל תרומות באופן תקין? מה תעשה כאשר תורם מבקש להישאר אלמוני? כיצד תרשום נכון תרומה בגובה של יותר מ- 20,000 ₪ מתורם אלמוני במאזן העמותה?
לא פעם אנו עדים לכל מיני בעיות סביב תרומות לעמותות. אחת הבולטות שבהן היא ההתנגשות עם החובה לשקיפות, והתקנה המורה על רישום ספציפי של תרומה מעל לגובה של 20,000 ₪, ומה ניתן לעשות כשאדם מבקש לתרום לעמותה בעילום שם? בעייה זו עולה פעם אחר פעם ועלולה לעורר חשדות אצל מבצעי הביקורת בעמותה בכל הקשור לניהול הספרים ורישומי התרומות במאזן העמותה.
מה חשוב לעשות על מנת לבצע רישום תרומות במאזן העמותה בכלל, ורישום תרומות בעילום שם בפרט ?
• ראשית, העמותה חייבת לנהל פנקס תורמים פנימי, ולרשום בו את כל הנכסים (לרבות כספים) אשר קיבלה כתרומה או כמתנה. חייבים להקפיד על רישום שם התורם, תיאור הנכס שהתקבל וכן מועד קבלתו.

• פנקס התרומות הפנימי חייב להיות גלוי ופתוח לעיון חברי הוועד המנהל, בודקים מטעם רשם העמותות, נציבות רשות המיסים וגופים אחרים אשר הואצלה עליהם סמכות לבדוק את מסמכי העמותה.

• עמותה רשאית שלא לרשום בדו"ח הכספי שלה שם של תורם אשר ביקש לתרום בעילום שם אם סכום התרומה אינו עולה על הסכום המירבי אשר קבע השר, דבר שנבדק בקפדנות בביקורת עומק. במקרה של חריגה מהקבוע בתקנות נדרש אישורו המיוחד שלרשם העמותותשלא לציין את שם התורם על פי הליכים ונהלים אשר קבע השר.

• נכון להיום, הסכום המרבי שנקבע בתקנות לרישום תרומה ללא ציון שם התורם הוא 20,000 ₪ לשנה.

• לרשם העמותות ניתנה סמכות ייחודית לתת לעמותה פטור מציון שם של תורם, למרות שסכום תרומתו הינו מעל 20,000 ₪ לשנה, אם שוכנע כי הדבר מוצדק בנסיבות העניין.

• על מנת לקבל את אישורו של רשם העמותות נדרשת עמותה להגיש בקשה מיוחדת ומנומקת בכתב, ובה מפורטים: שם התורם, מספר זהותו, מענו, סכום התרומה, ונימוק הולם לפיו נדרש חיסיון שמו.

למעלה

פנו עוד היום לקבלת יעוץ מקצועי

 

 

המרכז לניהול עמותות

ּ