פירוק עמותה

פירוק העמותה על פי חוק העמותות משנת 1980:
פירוק העמותה מרצון או פירוק על פי צו של בית המשפט.

חוק העמותות משנת 1980 קבע את המסגרת הנורמטיבית להקמה ופירוק של עמותה. עמותה קיימת החל מהרגע שהיא נרשמה ברשם העמותות. החוק קובע את סדרי העבודה של עמותה על פי דין, את מוסדותיה וכן את המסגרת הנורמטיבית של פירוק העמותה.

החוק קובע כי קיימות שתי דרכים למחיקת עמותה. העמותה יכולה לבחור באיזו דרך לבחור כדי לפרק את העמותה כאשר לכל חלופה יש את היתרונות והחסרונות שלה.

פירוק מרצון

עמותה רשאית להודיע על פירוקה מרצון ועל מינוי מפרק מטעמה שיהיה אחראי על התהליך כולו. ההחלטה צריכה להתקבל באסיפה הכללית של העמותה ברוב של שני שלישים מן המצביעים. ההודעה על הפירוק וכינוס האסיפה לצורך הצבעה צריך שתעשה מראש ולפחות 21 יום תוך ציון ברור כי המדובר באסיפת כינוס לצורכי פירוק.

מועד תחילת הפירוק יהיה כשבועיים מיום ההצבעה, אלא אם החליטו באסיפה על תאריך אחר. בהליך של פירוק מרצון חברי הוועד של העמותה צריכים להצהיר ולהתחייב כי הם בדקו את מצב החשבון שלה, ומידה ויש חובות, הם מתחייבים לפרוע את מלוא החובות עד שנה מתחילת הפירוק.

המפרק, שמינתה העמותה, יהיה אחראי על כינוס נכסי העמותה וגביית החובות המגיעים לה מהגופי השונים. הוא גם יממש את מלוא נכסיה ויפרע את חובותיה, אם יש כאלו. שבועיים מהיום שבו מונה המפרק, הוא ישלח הודעה לכול נושי העמותה ובה הודעה על הפירוק הצפוי. הנושים יגישו את תביעותיהם באם העמותה חייבת להם כספים.

ברגע שהמפרק סיים את הפעולות בגינם הוא מונה, הוא יכנס אסיפה כללית מסיימת ויציג בפני האסיפה את מצבה הכספי הסופי של העמותה לאישור הוועדה. לאחר האישור, המפרק ניגש לרשם העמותות, ומגיש לו עותק מהפרוטוקול של האסיפה.רשם העמותותאז ימחוק את העמותה מרשימת העמותות.

פירוק על פי צו של בית משפט

הדרך השנייה לפירוק עמותה נעשה ביוזמת בית המשפט המחוזי. חוק העמותות מפרט חמש עילות בגינן, ייזום ביתה משפט פירוקה של חברה, ואלו הן:

1. פעולות העמותה מתנהלות בניגוד לחוק, למטרותיה או לתקנונה.

2. העמותה או מטרותיה מכוונות לשלילת קיומה של מדינת ישראל או אופיה הדמוקרטי.

3. חוקר שמונה על ידי רשם העמותות גילה כי העמותה מתנהלת שלא כדין והמליץ על פירוקה.

4. העמותה אינה מסוגלת לפרוע את חובותיה.

5. בית המשפט מצא שמן היושר ומן הצדק לפרק את העמותה

בקשה לפירוק עמותה בדרך זו תוגש על ידי היועץ המשפטי לממשלה או בידי רשם העמותות. כמו כן קובע החוק, כי בקשה לפירוק ביוזמת בית המשפט יכול שתוגש על ידי נושה של העמותה שהעמותה חייבת לו חוב של יותר מ – 5,000 ש"ח.

בקשת הפירוק לבית המשפט תוגש רק לאחר שהרשם כתב לעמותה כי היא מתנהלת שלא כדין, תוך פנייה לתקן את המעוות תוך זמן סביר, והיא לא עשתה כן.

מועד תחילת הפירוק לפי צו של בית המשפט יהיה החל מיום מתן הצו, אלא אם נקבע מועד אחר לכך.

למעלה

פנו עוד היום לקבלת יעוץ מקצועי

 

 

המרכז לניהול עמותות

ּ