עדכון רשם העמותות – פעילות גמ"ח

עדכון לגבי שינוי במדיניותו של רשם העמותות ביחס לעמותות המפעילות פעילות גמ"ח :

עדכון הציבור לגבי הוראה חדשה של רשם העמותות בדבר עמותות שמקורות המימון שלהם למתן הלוואות הינם מתרומות

כידוע, לפני כשנה, הועלתה הצעת חוק שעניינה הסדרת סוגיית הגמ"חים, בעיקר ביוזמת בנק ישראל. יוזמת החוק הגיעה, בעיקר כי בהסתכלותו של בנק ישראל על פעילויות החסד של הגמ"חים כמנהג כל תפוצות ישראל מקדמא דנן, הן עומדות בניגוד לחוק הבנקאות. למעשה, בפועל, "הרוח הנושבת" כיום מבחינת המחוקק היא לכאורה, המתפרשת כחשודה בעבירות מס, מכיוון שההלוואות ניתנות גם בדולרים, והסכום המוחזר בשקלים גבוהה מהסכום שהתקבל (עשיית רווח חייב במס), איסור על חוק הלבנת הון, או כאמור, עבירה על חוק הבנקאות!

בעמותות המנהלות קופות גמ"ח למתן הלוואות לנזקקים קיים סיכוי סביר לשלילת הזכות לקבלת "אישור על ניהול תקין", וזאת יש להדגיש, כי ידועה העובדה שהלוואות שניתנות בעמותות הללו, אינן ניתנות למטרות רווח, ולמרות העובדה המוכחת כי הן אינן נושאות ריבית ואף לא הפרשי הצמדה.

עיקר הבעיה נמצאת בעמותות הפועלות בתחומים רחבים של גמילות חסדים באופן המאפשר לאנשים שונים להפקיד את כספיהם בקופת העמותה, על מנת שאלו ישמשו למתן הלוואות.

על פי הוראותיו של חוק הבנקאות, כל גוף שמקבל פיקדונות ונותן הלוואות – עוסק בבנקאות!!! גמ"חים העוסקים בקבלת פיקדונות ומתן הלוואות ללא אישור מבנק ישראל – עוברים לכאורה על החוק, ומשכך הוא, עליו לקבל סטאטוס של CHNGE ולא לפעול כמלכ"ר.

כפי שידוע לנו, נעשות פעולות להסדרת הסוגיה בהיבט החוקי, אשר בוחן את העמידה בקריטריונים של תאגיד בנקאי במעין "כללי אצבע", וע"י כך פוגע לכאורה בחופש העיסוק של העמותות בעניין מתן הלוואות.

כפי הידוע לנו באופן אישי, כיום, רשם העמותות אינו נוקט בפעולות אכיפה כנגד עמותות אשר עוסקות במתן הלוואות, ואינו שולל להן את הזכות לקבל "אישור ניהול תקין", במידה ומספר הפיקדונות שהעמותה קיבלה על מנת שישמשו אותה לפעילותה במתן הלוואות, אינו עולה על כמות של 30 מפקידים – זאת ללא התחשבות בסכומים אשר כל אחד מהם הפקיד לקופת העמותה לצורך מתן הלוואות ללא כוונות רווח.

 

למעלה

פנו עוד היום לקבלת יעוץ מקצועי

 

 

המרכז לניהול עמותות

ּ