חיוב במס עמותות המקבלות כספים מחו"ל

בימים אלו, מתקיימים דיונים לגבי הניסיון להעביר חוק, בו יחויבו במס, עמותות בגין קבלת כספים מחו"ל.

בימים אלו, מתקיימים דיונים במסגרת הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה הדנה בנושא של תמיכה של ישות מדינית זרה בעמותות בישראל

הצעת החוק החדשה, מנסה בסופו של דבר להביא לכדי חיוב עמותות ב45% מס בגין הכנסות כל שהן מחו"ל, אם יש במטרותיה או במעשיה של העמותה, או במעשיו של חבר ההנהלה, במפורש או במשתמע אחד מאלו: קריאה להעמדה לדין של חיילי צה"ל בערכאות בין-לאומיות; הסתה לגזענות; תמיכה במאבק מזוין של מדינת אויב או של ארגון טרור נגד מדינת ישראל..

למעשה, הצעת החוק מבקשת לצמצם את מעורבותן של ישויות מדיניות זרות בדמוקרטיה הישראלית המתבצעת דרך תמיכה כספית בעמותות, אשר מטרותיהן, או מעשיהן בפועל, חורגים חריגה גסה מגבולות השיח הדמוקרטי הישראלי ומהווים ניסיון לפגיעה של ממש והתערבות קשה ומהותית במאפייני היסוד של מדינת ישראל וריבונותה.

בהצעה מוצע לקבוע כי עמותה שתקבל תרומה מישות מדינית זרה, ואשר יש במטרותיה או במעשיה של העמותה או של חבר הנהלתה, במפורש או במשתמע, אחת מחמש החלופות המנויות בהצעה, תהיה חייבת בשיעור מס של 45% על הכנסתה. ב 55% שמשאירים אצלה, ניתן יהיה כן לחבל בדמוקרטיה, וזה יהיה חוקי לחלוטין.

על מנת לא לאפשר לעמותה לפעול הלכה למעשה בתחומים המנויים בחוק בכסות של פעולה עצמאית של אחד מחברי הנהלתה, מבקשת ההצעה לקבוע כי הוראות החוק יחולו גם כאשר חבר בהנהלת העמותה פועל באחד התחומים המנויים ברשימה שצוינה באופן אישי .

אני מניח, כי עד כה החוק לא עבר, היות ויש בו משום שלילת חופש הביטוי של אותן עמותות. למרות שיש פעמים שעל הדמוקרטיה להגן על עצמה, במבחן המציאות, הדברים לא פשוטים.

למעלה

פנו עוד היום לקבלת יעוץ מקצועי

 

 

המרכז לניהול עמותות

ּ