העברת כספים ע"י עמותות מישראל לחו"ל

תוספת מס´ 1 להוראת ביצוע 34/93 מטילה חובה על עמותות המגייסות כספים בארץ ומעבירות אותם לחו"ל לנכות מס במקור, על פי סעיף 170 לפקודה, החובה חלה הן על הגורם המשלם והן על המוסד הכספי (העמותה), שבאמצעותו מועבר התשלום.

על מנת להקל על ציבור הנישומים והמוסדות הכספיים נמנתה בהוראת הביצוע הנ"ל רשימה של תשלומים שהבנק רשאי להעבירם בלא ניכוי מס במקור על סמך הצהרת המשלם או המקבל. את ההצהרה מבצעים בטופס סמ/114, או בטופס הבנק המתאים המשמש לו תחליף. תשלומים שעליהם יש פטור מניכוי מס במקור הינם תשלומים שאינם בגדר הכנסה בישראל, וכן בתשלומים המהווים הכנסה, אולם ניתן להם פטור מיוחד, כגון הכנסות של עמותות מעיסוקים או תרומות שהן מקבלות.

בנוסף הורשו רו"ח מורשים להנפיק אישורים לפטור או להקטנת ניכוי מס במקור לגבי מגוון מצומצם של תשלומים.

אבחנה מבחינת ההוראות בין "חברות מיוחדות" לבין משלמים אחרים

עם פרסום הוראה זו תונהג אבחנה לעניין העברת תשלומים לחו"ל בין חברות מיוחדות לגביהן תוסרנה כמעט כל המגבלות, כגון עמותות, לבין גופים אחרים ויחידים שייהנו אומנם מהקלות נוספות, אולם בהיקף מצומצם יותר.

חברות מיוחדות

חברות מיוחדות תהיינה רשאיות להעביר לחו"ל כל תשלום שמותר להעבירו על פי הוראות הפיקוח על מט"ח בלא אישור מוקדם מרשויות המס.

אישור לבנק על פטור מניכוי במקור או על הקטנת שיעור הניכוי יינתן על ידי רואה החשבון המייצג של העמותה, או פקיד שומה.

אכיפת התקנה החדשה:

ציבור לקוחותינו, ובכללם עמותות האוספות כספים והוראות קבע בישראל ומעבירות אותם באופן מרוכז לחו"ל בהעברה בנקאית לצורך מימון פעילותיהן, עלולות להיתקל בימים הקרובים בדרישת הבנקים לנכות 33% מס במקור על העברה זו בהעדר אישורים מיוחדים. לכן הקדימו תרופה למכה ודאגו לאישורים המתאימים מבעוד מועד.

למעלה

פנו עוד היום לקבלת יעוץ מקצועי

 

 

המרכז לניהול עמותות

ּ