החזר הוצאות לקידום מטרות העמותה

על פי הוראות החוק, רשאית עמותה לשלם לחבר ועד, או ליושב ראש ועד העמותה את הוצאות הנסיעה שלו בישראל או החזר הוצאות הנסיעה והשהייה שלו מחוץ לישראל, זאת בהנחה שנסיעות אלו נעשו לצורך פעילותו של חבר הועד לקידום מטרותיה הציבוריות המאושרות של העמותה. כיצד נוכל לבצע את החזרי ההוצאות הללו באופן נכון וחוקי?

כפי שאנו יודעים, החזר הוצאות הקשורות לקידום מטרות העמותה, הינן בנוסף לגמול עבור השתתפות בישיבות וועד מנהל, על פי התיקון לחוק העמותותועל פי הנחייתרשם העמותותובנוסף להחזר הוצאות לחברי וועד, או לחילופין, גמול שנתי ליו"ר הוועד, כפי שמפורסם בחוברתאישור ניהול תקיןעבור עמותה בה אין מנכ"ל מכהן בשכר.

החזרי הוצאות מותרים רק בהתקיים התנאים הבאים:
• חברי הוועד המנהל של העמותה החליטו מראש על ביצוע נסיעה זו.
• החזר ההוצאה קיבל את אישורה של וועדת הביקורתשל העמותה, בהתחשב באופי הפעילות הנמצאת במסגרת תחומי תפקידו של חבר הוועד או היו"ר.
• הנסיעה עתידה להתבצע עבור העמותה ובשמה.
• על ביצוע התשלום להיות מאושר ע"י חברי הוועד המנהל עם ביצועו, או בטרם בוצע, אך לא לאחר שבוצע.
• גובה ההוצאה חייב להיות בגדרי הסבירות, בהתחשב בנסיבות העניין ובהתחשב בהחזר ההוצאות המקובל בשירות המדינה (זהו רף ציבורי סביר ומקובל, אשר נותן מדד לסבירות).
• ההוצאה נדרשת לצורך ביצוע פעילות העמותה האמורה במישרין.

ווידוא ביצוע תקין של החזרי הוצאות:
מתפקידה של האסיפה הכללית של העמותה לקבוע מדיניות, כללים ונהלים לעניין זה, לכל הפחות אחת לשנה. מתפקידו ומחובתו של חבר הוועד המנהל, או יושב ראש הוועד המנהל של העמותה להעביר דיווח, בהקדם האפשרי על פי נסיבות העניין, לוועדת הביקורת ולוועד המנהל של העמותה, מה היו תוצאות הפעילות האמורה עבור העמותה שבגינה נדרש ביצוע ההוצאה האמורה, על מנת ליצור שקיפות כספית מלאה, ככל הניתן בזמן אמת לגבי אופן השימוש והיעילות של הכספים שהוצאו לטובת עניין זה.

מחובתו של הועד המנהל של העמותה לדווח לאסיפה הכללית על ההוצאות ששולמו ועל תוצאות הפעילות, בין היתר על מנת שהאסיפה הכללית תוכל לגבש לעצמה מדיניות לגבי אישור הוצאות מעין אלו בהמשך הדרך.

בנוסף, יש לציין כי על פי הוראות החוק, בעמותה שמחזורה הכספי עולה על 100 מיליון ₪, ניתן לאשר, לצורך קידום מטרות העמותה ועל פי המנגנון האמור לעיל, גם הוצאות מסוג אחר שאינן הוצאות נסיעה .כך גם בעמותות בעלות מחזור כספי נמוך יותר, אם אינן משלמות גמול כלל.

למעלה

פנו עוד היום לקבלת יעוץ מקצועי

 

 

המרכז לניהול עמותות

ּ