החזרי הוצאות למתנדבים בעמותה

הגדרת מתנדב

מתנדביחיד שמתקיימים לגביו שני התנאים:

· עושה פעילות התנדבותית לקידום מטרות המוסד הציבורי,

· לא הייתה לו הכנסה מהמוסד הציבורי (לא במישרין ולא בעקיפין ואף לא טובת הנאה אחרת) מלבד החזר ההוצאות שהוציא.

מוסד ציבורי

· חבר בני אדם שאינם קרובים זה לזה הקיימים ופועלים למטרה ציבורית,

· ששר האוצר קבע אותו לעניין סעיף 46 (זיכוי ממס מתרומות),

· תקנונו מסדיר הפעלת מתנדבים.

אילו החזרי הוצאות מגיעים למתנדב? ומה הנהלים לתשלוםהחזרי הוצאות אלו?

אז ראשית נתחיל בכך – סעיף 9 (2) לפקודת מס הכנסה מעניק למלכ"ר פטור מתשלום מס על הכנסותיה מהפעילות הציבורית הישירה

אבל מה לגבי ההוצאות?

בשנת 2007 פרסם שר האוצר תקנות בדבר החזרי הוצאות עבור פעילות התנדבותית
"
הוצאות שהוציא מתנדב לצורך מימוש המטרות הציבוריות של מוסד ציבורי לפי תקנה 2, יראו אותן כהוצאות המוסד הציבורי, והן יותרו למוסד הציבורי בניכוי לעניין סעיפים 3 (ז) ו -181ב לפקודה…"

תקנות אלו פורסמו כדי למנוע

·מצב שבו המתנדב יחויב במס עבור הוצאות שהוציא בפעילותו ההתנדבותית.

· מצב שבו יחויב המוסד במס על כל ההוצאות העודפות שהוצאו לקידום מטרותיו הציבוריות שלשמן הוא הוקם.

באילו הוצאות מדובר ומהו גובה הניכוי בגינם?


ההוצאות העודפותהמותרות בניכוי למתנדב ולעמותה הם: הוצאות עבור כיבוד, הוצאות דלק, החזר נסיעות בתחבורה הציבורית והחזר עבור שיחות טלפון.


לגבי גובה ההוצאות קיימת התייחסות שונה לגבי ההוצאות שהוציא המתנדב לבין אלו שהוציא המוסד:

· המתנדב- עבורו נקבע כי כל הסכום אשר שולם לו כהחזר הוצאות לפעילותו ההתנדבותית לא יתחייב במס.

· המוסד- לגבי המוסד התקנות קובעות תקרות להכרה בהוצאות אשר מתעדכנות בכל שנה.


נכון לשנת 2017 התקרות הן:

· עבור הוצאות כיבוד קל – 30 ₪ לאדם באירוע

· עבור הוצאות נסיעה בתחבורה הציבורית למקום ההתנדבות – 220 ₪ לחודש

· עבור הוצאות רכישת דלק לרכב במשמש את המתנדב לנסיעה למקום ההתנדבות- 670 ₪ לחודש.

· עבור הוצאות בשל שיחות טלפון- 110 ₪ לחודש


התקנות קובעות כי ההוצאות יותרו בניכוי בתנאים הבאים:

· המוסד הציבורי הגיש, לא מאוחר מסוף מרץ של כל שנת מס הודעה לפקיד שומה (בטופס שקבע המנהל) הכוללת את פרטיהם האישיים של כל המתנדבים בשנת המס הקודמת, ולגבי כל מתנדב את פירוט ההוצאות וסכומן.

· המוסד הציבורי אחראי לתת לכל מתנדב אישור על הוצאות שהחזיר לו בשנת המס הקודמת. האישור יכלול את סכומי ההוצאות, מטרת ההוצאה, מועד התשלום ע"י המתנדב וע"י המוסד הציבורי.

למעלה

פנו עוד היום לקבלת יעוץ מקצועי

 

 

המרכז לניהול עמותות

ּ