דו"ח מילולי

עפ"י סעיף 37(א) לחוק העמותות נדרשת עמותה להגיש דוח המילולי לרשם העמותות כחלק מהמסמכים הנדרשים להגשה על בסיס שנתי לרשם העמותות בצירוף לדו"ח השנתי.

מטרת הדו"ח המילולי

מטרת הדו"ח המילולי הינה לספק לרשם העמותות תוספת מידע לגבי פעילות העמותה. מידע זה אינו ניתן להבנה רק מהתבוננות בדוחות הכספיים בלבד ולכן, על מנת להשלים את המידע החסר בדוחות הכספיים ולתת לרשם העמותותתמונה מקיפה יותר על כל המתרחש בעמותה, נדרשת כל עמותה להגיש במקביל לדו"ח הכספי גם דו"ח מילולי.

אחריות נושאי משרה בעמותה לדו"ח המילולי

חשוב להדגיש כי הוראות תיקון 10 לחוק העמותות מטילות אחריות ישירה על חברי הועד המנהל של העמותה לכתיבת הדו"ח. הדבר נובע מתוך מחשבה שהועד המנהל הוא הוא הגורם שחייב להיות בקיא בפעילות העמותה, להבדיל ממוסדותיה האחרים של העמותה שלא חלה עליהם חובת בקיאות שכזו בכל נבכי פעילות העמותה.

מה חייב הדו"ח המילולי לכלול?

1. הדו"ח המילולי חייב לכלול את תיאור הפעילות העיקרית של העמותה.
2. מה עשתה העמותה באופן ספציפי על מנת לקדם את מטרותיה הציבוריות במהלך השנה הכספית שאליה מתייחס הדוח תוך התייחסות לעלויות הפעילות השוטפת וציון סכומים מקבילים לדוחות הכספיים שמוגשים יחד עם דוח זה.
3. האם קיימים תאגידים קשורים לעמותה וכן שירותים שונים שניתנו לעמותה ואשר היוו חלק מרכזי בפעילותה. על הדיווח לכלול את פרטי הספקים, השירותים שניתנו וההיקפים הכספיים שלהם, כיצד השתמשה העמותה בכספי התרומות אשר ניתנו לה ומה היו העלויות לגיוס תרומותאלו.
4. בדו"ח צריך להיות מפורט המבנה הארגוני של העמותה, תוך כדי ציון מוסדותיה של העמותה, פרטי החברים, נושאי משרה בעמותה, וכדומה…
5. העברות כספים או נכסים ללא תמורה מהעמותה ואליה באופן שאינו מהווה חלק מהפעילות רגילה של העמותה.
6. יש לדווח על עסקאות מקרקעין שבוצעו ע"י העמותה ועסקאות עם צדדים קשורים לעמותה, המלצות לשיפורים ותיקונים לליקויים מהותיים, אירועים חריגים, פריסה גיאוגרפית של פעילות העמותה וסניפיה וכל מה שקשור לאופן פעילות העמותה.
לאחר כתיבת הדוח המילולי ע"י הועד המנהל, על ועדת הביקורת של העמותה לבחון אותו ולהביאו בפני האסיפה הכללית של העמותה לאישור – אגב המלצתה של וועדת הביקורת.
למעלה

פנו עוד היום לקבלת יעוץ מקצועי

 

 

המרכז לניהול עמותות

ּ