ביקורות עומק בעמותות ומלכ"ר

כל מה שרצית לדעת על ביקורות עומק בעמותות, אילו משרדי רו"ח מבקרים? ועל אילו נושאים העמותה תיבדק?

מאמר ראשון

חלק א´

מתוך אתר רשם העמותות

ראשית רשם העמותות מבצע ביקורות עומק בעמותות ובחברות לתועלת הציבור, בהתאם למדיניות ביקורת שקבע.

תיקון 25 לחוק החברות ותיקון 14 לחוק העמותות שתוקפם מיום 6.2.14 עיגנו בחקיקה והבהירו כללים לעניין ההסתייעות בבודק חיצוני, סמכויותיו וחובותיו, תנאי הכשירות שלו ועוד.

ככלל רשם העמותות מודיע שביקורות העומק נערכות בעמותות בעלות מחזור כספי העולה על מיליון ₪ אך יתכנו מקרים בהם תיערך ביקורת עומק גם בעמותות עם מחזור כספי נמוך יותר. מכל מקום, רשם העמותות עורך ביקורות מסוגים שונים בעמותות שונות, ללא קשר למחזור הכספי שלהן.

הביקורות נערכות הן כחלק מהטיפול השוטף בעמותות והן בעקבות מידע המעלה חשש להתנהלות בלתי תקינה.

יצוין כי בעמותות נתמכות, החשכ"ל מבצע אף הוא ביקורות עומק כדי לוודא שכספי התמיכות שימשו לייעודם. רשם העמותות מתאם עם החשב הכללי את תכנית העבודה, כך שבמהלך שלש שנים עוקבות תבוצע לכל היותר ביקורת עומק אחת בעמותה, אלא אם כן קיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות עריכת ביקורת נוספת. דהיינו, בנסיבות רגילות, לא יתחיל הרשם בביקורת עומק בעמותה אם הסתיימה בה ביקורת עומק מטעם החשב הכללי במהלך שלש השנים האחרונות.

ביקורות עומק מבוצעות על-ידי משרדי רואי-חשבון חיצוניים, אשר זכו במכרז לעריכת ביקורות עומק מטעם הרשם. זאת, בליווי הגורם המטפל בחטיבה ביחידת רשם העמותות.

בסמוך לאחר מינוי משרד רואה חשבון לביצוע ביקורת עומק בעמותה תתבקש העמותה להמציא מסמכים,
טיוטת דוח הביקורת תועבר לתגובת העמותה לאחר קבלת תגובת העמותה יגובש דוח ביקורת סופי, אשר עותק הימנו ישלח לעמותה/ ויהיה גלוי בתיק העמותה.

ממצאי הדוח ומסקנותיו משמשות את הרשם לצורך קבלת החלטה בדבר נקיטה בסמכויות, העומדות לרשם על-פי דין, כלפי העמותה

הליך ביקורת עומק המבוצע בעמותה, לרבות המסמכים והתכתובות, הינם חסויים ונשמרים ככאלה בתיק העמותה, למעט דוח הביקורת הסופי ונספחיו, הפתוח לעיון הציבור. כאמור לעיל.

·לרשימת הנושאים הנבדקים בביקורות עומקלחצו כאן​

להלן פירוט רשימת הבודקים החיצוניים, אשר מדינת ישראל חתמה עימם חוזי התקשרות לטובת עריכת בדיקות עומק בעמותות וחברות לתועלת הציבור.

· רו"ח בן דור ושו"ת.

· רו"ח גריזים ושות´, רו"ח.

· עינב כהן א. סלובודיאנס ושו"ת, רו"ח.

· רוח חיים כהן ושות´, רו"ח.

· רו"ח סוסובר כנעני ושות´, רו"ח.

· רו"ח ע. בן דוד ושות´, רו"ח.

· רו"ח קדמי אלחנתי, רו"ח.

· רו"ח שמידט, בן צבי, נוקראי ושות´, רו"ח.

· סומך חייקין, רו"ח.

למעלה

פנו עוד היום לקבלת יעוץ מקצועי

 

 

המרכז לניהול עמותות

ּ