אחריות נושאי משרה בעמותה

מדרג גבולות אחריותו האישית של נושא משרה בעמותה על הנזקים שנגרמו לעמותה.
הרמת מסך על פי תיקון 10 לחוק העמותות.

עד כמה ניתן לרדת לנכסיו בשעה שמתגלה כי נגרמו נזקים לעמותה עקב התנהלות בלתי סבירה של נושאי משרה, או במצבים בהם נתבעת עמותה או מתחייבת בתשלום? התשובה לשאלה טובה מעין זו טמונה בהוראותיו של תיקון 10 לחוק העמותות אשר נכנס לתוקפו לפני כשנה, ומתייחס בין היתר לנושא של הרמת מסך בעמותות כלומר נגיעה בכספיו הפרטיים של נושאי משרה בעמותה.

במוסדות העמותה קיימים מדרגים שונים של נושאי משרה ברמות אחריות שונות. חברי האסיפה הכללית הם אלה אשר קובעים את מדיניות העמותה, עליהם חלה האחריות הפחותה יותר, היות והם אינם אלה אשר מושכים כסף מקופת העמותה ואינם יכולים באסיפה הכללית השנתית לדעת ולעקוב אחר כל הנעשה בעמותה עד כדי דק.

מנגד על חברי הוועד המנהל בעמותה מוטלת אחריות כבדה ביותר, ובכלל זה על מורשי החתימה אשר נדרשת מהם התנהלות סבירה שכן בסמכותם למשוך כספים מקופה ציבורית ועל כן במצבים בהם נדרשת העמותה להשיב כספים ותקציבים לגופים מתקצבים, ולא יהיה ביכולתה של העמותה לעמוד בהתחייבויותיה להשבת תקציבים, או באם ייווכח מצב של הפרת אמונים וכדומה מצד מקבלי ההחלטות ו/או מורשי החתימה, יוכלו הנושים והגופים המתקצבים לבצע הרמת מסך שמאחוריו מסתתרים חברים אלה, ויראו את חברי הוועד המנהל או מורשי החתימה כאחראים אישית למחדלי העמותה. באופן זה תהיה אפשרות לירידה לנכסיהם הפרטיים של חברים אלו.

גם על חברי וועדת הביקורת מוטלת אחריות לא קטנה, שכן שעליהם להתנהג כוועדת ביקורת סבירה, אשר עשתה כל שלאל ידה על מנת לזהות ליקויים ולהתריע עליהם. טענה מצד חברי וועדת הביקורת כי הוראות החוק אינן מחייבות אותם בידע מקצועי שבאמצעותו יוכלו לבצע את תפקידם באופן מקצועי לא תעמוד להם בשעת מבחן.

אין ספק כי לאור הוראותיו של תיקון 10 לחוק העמותות אשר מקביל במהותו לתיקון 6 בחוק החברות מטילות אחריות אישית על נושאי המשרה והללו לא יוכלו עוד לטעון כבעבר כי מדובר בסך הכל בגוף ציבורי ולהתנער מאחריות אישית על מחדליו של התאגיד שבו הם חברים.
למעלה

פנו עוד היום לקבלת יעוץ מקצועי

 

 

המרכז לניהול עמותות

ּ