המרכז לניהול עמותות

כידוע, משרד האוצר פרסם נוהל חדש להגשת בקשות תמיכה מתקציב המדינה. הנוהל החדש משנה ומחמיר את המגבלות החלות על מוסד ציבורי המקבל תקציב מהמדינה.
 

בחודש ינואר 2013, חתם שר האוצר על נוהל חדש להגשת בקשה לקבלת תמיכות מתקציב המדינה בידי מוסדות ציבור. נוהל זה פורסם ברשימות ביום 5 למרץ 2013.

להלן פירוט תמציתי אודות הנוהל החדש:

• הגבלת סעיף הוצאות הנהלה וכלליות (סעיף 8 {כד´} ו {כה´} בנוהל) – בו השיעור המרבי המותר להוצאות הנהלה וכלליות מתוך מחזור ההכנסות השנתי אינו עוד כאחוז אחיד מסך ההכנסות, אלא הופך להיות כשיעור שולי. להלן טבלה המסבירה את העניין:
 
 
              נוהל חדש                                                                                 נוהל ישן
                                                                                                         
 מחזור שנתי            שעור הנהלה וכלליות                               מחזור שנתי                   שעור הנהלה וכלליות
  במיליונים                    מתוך מחזור                                       במיליונים                            מתוך מחזור
  
    עד 10                            22%                                             עד 10                                    22%
בגין 10-25 הבאים              15.5%                                    בגין 10-25 הבאים                        18%
בגין 25-50 הבאים               10%                                      בגין 25-50 הבאים                        13%
בגין 50-75 הבאים               8.5%                                     בגין 50-75 הבאים                        11%
בגין 75-100 הבאים             7.5%                                     בגין 75-100 הבאים                      11%
מעל 100                             5%                                        מעל 100                                      7%
 

• הגבלת עלות השכר של בעלי תפקיד ניהולי  (סעיף 8 {כו´} לנוהל) – עלות השכר של ממלא תפקיד ניהולי במוסד ציבורי נתמך, לרבות עובד עצמאי הנותן שירותים למשרד לרבות קבלן משנה הממלאים תפקיד ניהולי, לא יעלה על השכר ברוטו של מנהלי חברה ממשלתית לא עסקית בדירוג הגבוה ביותר, מוכפל ב1.4 . בשנת 2011 עמד שכר זה על כ- 48,000 ₪ לחודש.

• כמו כן, עפ"י הנוהל החדש, לא תאושר תמיכה למוסד ציבורי אשר לפי הדו"ח הכספי המבוקר האחרון שלו הינו בעל עודפי נכסים נטו בשיעור של מעל 100% ממחזור ההכנסות השנתי שלו לפי אותו דו"ח כספי . סעיף זה הינו בתחולה ממועד פרסום הנוהל (מרץ 2013).
הגבלת הגירעון המצטבר בסעיף 8 (כג´) לנוהל מורה על שלילת תקצוב למוסד ציבורי אשר לפי הדו"ח הכספי האחרון לו נצבר לו גירעון של מעל 50% ממחזור ההכנסות שלו לאותה השנה, אלא באישור של ועדת התמיכות ולאחר שהמוסד הגיש לה תוכנית הבראה. סעיף זה בתחולה מינואר 2014.

• הגבלת שיעור התמיכה המרבי (8{ח}) לנוהל- לא תינתן תמיכה בשיעור העולה על 90% מעלות הפעילות הנתמכת, באותו סוג פעילות , אלא אם נקבעו במבחני התמיכה שיעור נמוך יותר. במילים אחרות, המוסד חייב לממן 10% מתקציב הפעילות!
לעניין חישוב עלות הפעילות לא יוכרו עלויות בשווי כסף, אלא אם נקבע אחרת במבחני תמיכה מסוימים.

• לעניין שווי עבודת מתנדבים- השווי יובא בחשבון בתנאי שאינו עולה על שכר מינימום, וכן בתנאי שמתנהל רישום של המתנדבים ושעות עבודתם.

• התחייבות אישית של מורשי החתימה, מכוח הנוהל החדש- בנוהל החדש הוטלה אחריות נוספת ייחודית על כל מורשי החתימה במלכ"ר, בסעיף 5 ב´ בנוהל נכתב: "בנוסף להתחייבות המוסד הציבורי הנתמך לפי סעיף זה, יתחייבו גם מורשי החתימה של המוסד והמנהל הכללי בהתחייבות אישית לקיים פיקוח נאות ולנקוט אמצעים סבירים שימנעו את הפרת ההתחייבות, והשבת הכספים במידת הצורך ביחד ולחוד עם המוסד הנתמך, על פי המפורש בסעיף 19 (ג). בסעיף 19 (ג) כתוב: " לא השיב המוסד הציבורי כספים שצריך היה להשיבם, בתוך פרק זמן סביר שקבעה ועדת התמיכות, וראתה הועדה כי נסיבות העניין מצדיקות זאת, יפעל המשרד להגשת תביעה להשבת הכספים מאת מורשי החתימה או מאת המנהל הכללי של המוסד. במילים אחרות, לא יוכלו יותר מנהלי העמותה ליהנות מהגנת התאגיד, אלא יורם כנגדם מסך מיידית, ללא צורך בהליכי הרמת מסך אשר הגנו עליהם עד כה.

לסיכום, תחומי האחריות והתפקידים של הוועד המנהל בעמותה רבים ומגוונים.
רשימת הגזרות החדשות נגזרת הן מחקיקה ראשית- חוק העמותות, והן מהוראות רגולטור- רשם העמותות וכן מכוח גופים שונים כגון: רשות המיסים, החשב הכללי ועוד.
דווקא עכשיו יש צורך יותר מתמיד להיות מנוהל ע"י גוף מקצועי וממוסד כמו משרדנו.

 


 


ניהול עמותות
ניהול עמותות
הירשם להרצאה הבאה
1599-501-888 
רשם העמותות ייעוץ לעמותות
רישום עמותה
תקנון העמותה הנהלת חשבונות
אישור ניהול תקין רואה חשבון לעמותה
סעיף 46 ייעוץ מס לעמותות
פירוק העמותה מדריך ניהול עמותה
חוק העמותות אבחון עמותה אונליין
חדשות ועדכונים על ניהול עמותות
רשם העמותות
                          שפורסמו לאחרונה


כתובת למשלוח דואר : ת.ד- 446 נתיבות   טלפון: 1599-501-888   פקס: 08-9942058   centeramutot@gmail.com

Blacknet.co.il - בניית אתרים
--