וועדת ביקורת בעמותה

הכללים החלים על וועדת הביקורת בעמותה

לשאלות או פרטים נוספים
אנחנו לרשותכם בכל שאלה.
חסכו זמן יקר ובררו פרטים באתר.

הסמכות למנות וועדת ביקורת לעמותה
אחד מתפקידיה הרבים של האסיפה הכללית הוא למנות "ועדת ביקורת" – כלומר לפחות שני חברים מבין חברי העמותה, שאינם מכהנים כחברי וועד מנהל, אשר ימלאו תפקיד של וועדת ביקורת.

גוף מבקר אחר
למרות זאת, עמותה רשאית למנות במקום וועדת ביקורת גוף מבקר אחר – כדוגמת רואה חשבון מבקר, או גוף אחר שאושר לעניין זה על ידי רשם העמותות לביצוע הביקורת. על מנת לקבל את אישור רשם העמותות לכך, יש לפנות לרשם בבקשה כתובה שתנמק ותסביר מה מהותו של הגוף שרוצים למנות. בכל מקרה יש להמתין לאישור רשם העמותות בעניין לפני העברת הסמכויות לגוף המבקר.

רואה חשבון מבקר
במקרה בו חברי העמותה רוצים למנות רואה חשבון כגוף מבקר במקום ועדת הביקורת, לא נדרש אישור של רשם העמותות לכך. אולם חשוב לזכור, כי על פי תקנות מועצת רואי החשבון, אין למנות את רואה החשבון העורך את מאזן העמותה, או מי מטעמו, או ממשרדו כרואה חשבון מבקר, מכיוון שפעולה כזאת עלולה ליצור ניגוד עניינים מובהק בין שני התפקידים.

כללים החלים על חברי וועדת הביקורת או הגוף המבקר
• חשוב לדעת, כי גם עמותה אשר אינה פעילה מבחינה כספית חייבת למנות וועדת ביקורת.
• בעמותות שבהן יש "מבקר פנים", מבקר הפנים לא יוכל למלא פונקציה של וועדת ביקורת או הגוף המבקר, זאת מכיוון שהוא כפוף על פי חוק לוועדת הביקורת, ואילו הגוף המבקר, כפוף לאסיפה הכללית. לפיכך, במקרים בהם נדרש מינוי מבקר פנים, מינויו יהיה בנוסף לוועדת הביקורת או לגוף המבקר, ולא במקומם.
• בועדת הביקורת חייבים לכהן לפחות שני חברים, ואילו בגוף מבקר יכול לכהן אדם אחד בלבד – שכאמור אושר ע"י הרשם, או שהוא רואה חשבון מבקר.
• אדם הנותן שירותים בשכר לעמותה שלא עקב תפקידו, לא יכהן כחבר וועדת ביקורת או גוף מבקר בעמותה.
• לגבי תשלום על פעילותם של חברי ועדת הביקורת, יש להדגיש כי חל עליהם איסור לקבל שכר בגין פעילותם. למרות האמור, יש לחברי ועדת הביקורת זכות לקבל "גמול ישיבה" בעד השתתפותם בישיבות וועדת הביקורת והחזרי הוצאות שנבעו מתוקף תפקידם כחברי וועדת ביקורת, וזאת בהתאם להוראות החוק ולתקנות שהותקנו בעניין זה. מכיוון שכך, שכרו של הגוף המבקר יקבע על ידי האסיפה הכללית לפי המקובל בתחום.
• על חברי וועדת ביקורת לעמוד בכללים הקבועים בחוק, לכן קטין, פסול דין, פושט רגל, או מי שהורשע בעבירות מסוימות, או בעבירה שלדעת היועמ"ש יש עימה קלון, לא יוכלו לכהן כחברי וועדת ביקורת.

   


ניהול עמותות
ניהול עמותות
הירשם להרצאה הבאה
1599-501-888 
רשם העמותות ייעוץ לעמותות
רישום עמותה
תקנון העמותה הנהלת חשבונות
אישור ניהול תקין רואה חשבון לעמותה
סעיף 46 ייעוץ מס לעמותות
פירוק העמותה מדריך ניהול עמותה
חוק העמותות אבחון עמותה אונליין
חדשות ועדכונים על ניהול עמותות
רשם העמותות
                          שפורסמו לאחרונה


כתובת למשלוח דואר : ת.ד- 446 נתיבות   טלפון: 1599-501-888   פקס: 08-9942058   centeramutot@gmail.com

Blacknet.co.il - בניית אתרים
--