המרכז לניהול עמותות

המשך נוסף לחוק העמותות החדש

בס"ד

 

תרומות גדולות לעמותות יזכו לפטור מפיקוח אם העמותה תקבל "תעודת יושר" ממנו

 

משרד המשפטים מציע לשחרר עמותות שזוכות לתרומות פרטיות נדיבות מפיקוח של רשם העמותות, וכל עוד מדובר בעמותות שפועלות כהגדרתו -"לתועלת הציבור".
 
לשאלות או פרטים נוספים  אנחנו לרשותכם בכל שאלה. 
חסכו זמן יקר ובררו פרטים באתר.

 

משרד המשפטים מקדם חוק חדש שמטרתו להקל רגולטורית על ארגונים מסויימים הפועלים ללא כוונת רווח כדי שיוכלו לגייס תרומות לפעילות לתועלת הציבור. החוק המתוכנן יפטור עמותות שנהנות מתרומות גדולות מפיקוח של רשם העמותות, וזאת בתנאי שלפי הגדרות החוק החדש אותה עמותה פועלת "לתועלת הציבור".

את מסמך העקרונות לחוק העמותות החדש שנועד להחליף את החוק הקיים שנחקק ב- 1980 ולהתאים אותו להווה פרסם המשנה ליועץ המשפטי לממשלה אבי ליכט , ולפיו יש בישראל כ-30 אלף עמותות רשומות. ולפי הערכות רק כמחצית מהן פעילות.

 לחוק החדש שלוש מטרות מרכזיות:

ראשית, ליצור הסדר מקיף המרכז את עיקר הדינים המסדירים את התנהלותם של תאגידים הפועלים שלא למטרת רווח.

שנית, להציע רגולציה שונה לסוגים שונים של עמותות .

ושלישית, לקבוע את סמכויות הבקרה, הפיקוח והאכיפה של רשם העמותות, שהוא הגורם המנפק לעמותה אישור על ניהול תקין, מה שנחשב "כתעודת יושר" שמסייעת לעמותות לגייס כספים.

לפי מסמך העקרונות, החוק החדש יבחין בין סוגים שונים של עמותות לפי שני צירים מרכזיים. הציר הראשון מתייחס למקורות הכספיים של העמותה  - האם העמותה ממומנת מכספי ציבור. המונח "כספי ציבור" יוגדר באופן רחב המתייחס לכל תמיכה או טובת הנאה שקיבלה העמותה, במישרין או בעקיפין, גם הטבות מס, לרבות הטבת מס שממנה נהנים התורמים לעמותה או הקצאות קרקע שעמותה מקבלת מתוקף היותה "מוסד ציבורי", ייחשבו "כספי ציבור" לעניין זה.

 הציר השני בוחן את מהות הפעילות של העמותה ומי הנהנים ממטרותיה. זהו מבחן דו שלבי הבודק אם תכלית העמותה היא לקדם מטרות ציבוריות, והאם אותן מטרות יכולות להיחשב כמשרתות אינטרס של "ציבור רחב ובלתי מסוים". מבחן זה דומה להסדרים שקיימים באנגליה, אוסטרליה וניו זילנד.

 כפי שפורסם, המהלך של משרד המשפטים מקביל לכוונת הממשלה להקל בנוהלי התמיכות הכספיות לעמותות מתוך תקציב המדינה לאחר שגופים במגזר השלישי התרעמו על הקשחה של תנאים אלה.

אחת ההקלות המשמעותיות בנהלים שנבחנים כעת נוגעת לסעיף שלפיו המנכ"ל ומורשי החתימה בגופים יערבו אישית להתחייבויות העמותה ויישאו באחריות אם זו תחוייב להשיב למדינה כספים. הסעיף עורר ביקורת בעמותות ולכן הוקפא לבחינה עד אפריל 2014. בממשלה שוקלים כעת, בין היתר, אפשרות שלפיה מי שיחתום על ערבות אישית מטעם העמותה יוכל לחתום במקביל על פוליסת ביטוח בסגנון הביטוח שמכסה דירקטורים בחברות ציבוריות.

נוהל נוסף שהממשלה בוחנת הוא להקל בהעברת כספים בין עמותות. הנוהל הקיים נובע מחשש של המדינה שלא יכולה לפקח על תנועות כאלה, או שהדבר ינוצל להלבנת הון. הרעיון שנבחן כעת הוא להתיר העברה כזו בשני תנאים: שהגוף המעביר הוא ארגון גג, או שהכספים הועברו מכוח הסכם עם תורם. כיום נוהל זה אינו חל על גופים שהתמיכה בהם בכספי מדינה היא פחות מ-10% מהמחזור, והממשלה שוקלת להקל עוד ולהגביה את הרף ל-25%.


ניהול עמותות
ניהול עמותות
הירשם להרצאה הבאה
1599-501-888 
רשם העמותות ייעוץ לעמותות
רישום עמותה הכנה לביקורת בעמותה
תקנון העמותה הנהלת חשבונות
אישור ניהול תקין רואה חשבון לעמותה
סעיף 46 ייעוץ מס לעמותות
פירוק העמותה מדריך ניהול עמותה
חוק העמותות אבחון עמותה אונליין
חדשות ועדכונים על ניהול עמותות
רשם העמותות
                          שפורסמו לאחרונה
 רשם העמותות
 רישום גני ילדים כתאגידים
 העסקת עובדים ותשלום משכורות בעמותות
 עסקאות עם צדדים קשורים בעמותות
 חלוקת מלגות על ידי עמותות
 הכללים החלים על וועדת הביקורת בעמותה
 הגשת המסמכים לקבלת אישור ניהול תקין
 החזר הוצאות לקידום מטרות העמותה
 קבלת תרומות לעמותה ללא הסתבכות
 העברת כספים או נכסים בין עמותות
 החזר תקציב העמותה למשרדי הממשלה
 פעילות העמותה במסגרת המטרות המאושרות בלבד
 נכסים בעמותה – אופן הרישום ברשויות
 שכר חברי ועד העמותה
 שימוש באמצעי תשלום בעמותה
 איסור העברת כספים בין עמותות
 תמיכת הממשלה בעמותות
 ניהול עמותה המפעילה בית כנסת
 התמודדות העמותה עם הבנקים
 איך תעבור את הביקורת בשלום
 ניהול נכון של עמותה – מלכ"רים על הכוונת
 תיקון 10 לחוק העמותות
 גיוס תרומות לעמותה
 אחריות נושאי משרה בעמותה
 ההצלחה בגיוס תרומות לעמותה שלך
 


כתובת למשלוח דואר : ת.ד- 446 נתיבות   טלפון: 1599-501-888   פקס: 08-9942058   centeramutot@gmail.com

Blacknet.co.il - בניית אתרים
--