המרכז לניהול עמותות

כיצד מבקשים תמיכה מרשות מקומית?

 

האם תקבלו תקציבים מהרשות המקומית לעמותה שלכם או לא ?

מספר מילים על נוהל "מתן תמיכות לגוף נתמך"

 
אנחנו לרשותכם בכל שאלה. 
חסכו זמן יקר ובררו פרטים באתר.

 

נוהל זה נועד להסדיר מתן תמיכות, במישרין או בעקיפין מאת רשויות מקומיות למוסדות ציבור שונים הפועלים, ככלל, בתחומה המוניציפאלי של הרשות בנושאי חינוך, תרבות, דת, מדע, אמנות, רווחה, בריאות, ספורט וכיוצא באלה, המאוגדות כעמותות הפועלות שלא למטרות עשיית רווחים. וזאת כאשר הפעילות המתבצעת על ידי מוסד הציבור הנתמך היא במסגרת תפקידיה וסמכויותיה של הרשות המקומית, בהתאם לדיני השלטון המקומי. 

למעשה – "גוף נתמך" הינו "מוסד ציבור" או "מוסד" – גוף שאינו מוסד ממוסדות המדינה או ממוסדות הרשות, הפועל שלא למטרה של עשיית רווחים, למטרה של חינוך, תרבות, דת, מדע, אמנות, רווחה, בריאות, ספורט או מטרה דומה.

 גודל התמיכה יביא בחשבון את:

·         אופי הפעילות, מידת החיוניות של הפעילות.

·         היקף הפעילות בעיר, אינטנסיביות הפעילות, היקף התושבים מקבלי השירות.

·         מקורות המימון השונים של הגוף המבקש תמיכה.

·         מידת ההשתתפות למקבלי השירות במימון הפעילות.

הוצאות שלא יוכרו:

לא תוכר פעילות הנעשית בבתים פרטיים ו/או כשההזמנה לפעילות נעשית על בסיס קשרים אישיים וכן לא תוכר הפעלת חוגים המאורגנים על-ידי הורים עבור תלמידי מוסד חינוכי.

בקשה לתמיכה תוגש על גבי הטפסים הרצ"ב ובצירוף המסמכים הנלווים, בהתאם לדרישות הנוהל.

 בקשה שלא יצורפו לה כל המסמכים הקבועים בנוהל, תידחה על הסף.

                  תמיכה

 העירייה תהיה רשאית להקפיא או לבטל כל הקצבה/תמיכה או כל חלק ממנה עפ"י שיקול   דעתה הבלעדי.

כל הקצבה/תמיכה מותנית בביצוע הפעילות השוטפת של העמותה,ותנאי שלא קיים עיקול   או שעבוד על העמותה ונכסיה ו/או המחאת זכות לצד ג´ ביחס לכספי התמיכה.

               לא תינתן תמיכה ו/או הקצבה כלשהי לכיסוי גרעון של עמותה בתקציבה.

               תמיכה המבוקשת לא תעלה על 90% מסך כל תקציבה המתוכנן של העמותה.

               סך כל התמיכות לא תחרוגנה מהתקציב המאושר שקבעה העירייה למתן התמיכות.

 סייגים למתן תמיכות

1.ועדת התמיכות תדון במתן תמיכות בלבד.

2. הוועדה לא תדון בבקשות תמיכה של גופים שיש לרשות מחויבות חוזית כלפיהם

3.או שגופים אלה נותנים שירותים לרשות. 

4. לא יינתנו תמיכות לגופים ועמותות שאינם פעילים בתחום הרשות המקומית, אלא אם יוכח כי אותו מוסד ציבורי נותן שירותים גם לתושבי הרשות המקומית

5.העירייה תהא רשאית לדרוש מגופים נתמכים להמציא פרטים נוספים כולל תשלומים לבעלי תפקידים שונים וכולל הצהרות מנהלים לצורך אימות נתונים וקביעת גובה התמיכה.

6. לא תאושר כל הקצבה לגוף נתמך אשר לא ימציא את הנתונים וההצהרות המבוקשים במועד. אי המצאת הנתונים או ההצהרות במועד – כמוה כויתור הגוף הנתמך על רצונו לקבל תמיכה מהעירייה, אלא במקרים חריגים בלבד שנבצר ממבקש התמיכה מסיבות ענייניות להגיש הבקשה ולאחר שוועדת התמיכות דנה בבקשה ונימקה את החלטתה.

משרדנו מומחה בהגשת בקשות מתמיכה, תוך הצגת הנתונים המתאימים כך שהתוצאה   הסופית– קבלת תקציב מהעירייה תתקבל. לפרטים ניתן ליצור קשר עם משרדנו

 

 

 

 

 

 

 

 


ניהול עמותות
ניהול עמותות
הירשם להרצאה הבאה
1599-501-888 
רשם העמותות ייעוץ לעמותות
רישום עמותה
תקנון העמותה הנהלת חשבונות
אישור ניהול תקין רואה חשבון לעמותה
סעיף 46 ייעוץ מס לעמותות
פירוק העמותה מדריך ניהול עמותה
חוק העמותות אבחון עמותה אונליין
חדשות ועדכונים על ניהול עמותות
רשם העמותות                   
                       שפורסמו לאחרונה
 1.  רשם העמותות
 2.  רישום גני ילדים כתאגידים
 3.  העסקת עובדים ותשלום משכורות בעמותות
 4.  עסקאות עם צדדים קשורים בעמותות
 5.  חלוקת מלגות על ידי עמותות
 6.  הכללים החלים על וועדת הביקורת בעמותה
 7.  הגשת המסמכים לקבלת אישור ניהול תקין
 8.  החזר הוצאות לקידום מטרות העמותה
 9. קבלת תרומות לעמותה ללא הסתבכות
 10.  העברת כספים או נכסים בין עמותות
 11.  החזר תקציב העמותה למשרדי הממשלה
 12.  פעילות במסגרת המטרות המאושרות בלבד
 13.  נכסים בעמותה – אופן הרישום ברשויות
 14.  שכר חברי ועד העמותה
 15.  שימוש באמצעי תשלום בעמותה
 16.  איסור העברת כספים בין עמותות
 17.  תמיכת הממשלה בעמותות
 18.  ניהול עמותה המפעילה בית כנסת
 19.  התמודדות העמותה עם הבנקים
 20.  איך תעבור את הביקורת בשלום
 21.  ניהול נכון של עמותה – מלכ"רים על הכוונת
 22.  תיקון 10 לחוק העמותות
 23.  גיוס תרומות לעמותה
 24.  אחריות נושאי משרה בעמותה
 25.  ההצלחה בגיוס תרומות לעמותה שלך
 26.    מבחני המלגות העדכניים ע"י רשות המיסים  
 27.    חשש רשם העמותות מהלבנת כספים 
 28.   חיוב במס לעמותות המקבלות כספים מחו"ל 
 29.   מתנדבים בעמותה כיצד לעבור זאת בשלום
 30.    עמותות והון שחור
 31.   חשיבות תלושי הוראה בעמותות מתוקצבות
 32.   הגבלת שכר בכירים בעמותות 
 33.   כיצד מבקשים תמיכה מרשות מקומית 
 34.   המשך נוסף לחוק העמותות החדש 
 35.   כללי משחק חדשים בגמחי"ם 
 36.   קנסות על העסקת עבריינים 
 37.   חובת ההפרשה לפנסיית חובה 
 38.  כיצד להתכונן לקראת ביקורת עומק בעמותה.
 39.  מהם הוצאות עודפות,ומתי נשלם מס הכנסה עליהם בעמותה. 
 40.  על מה צריך להקפיד בהוצאות טיסה לחו"ל? 
 41.  אילו החזרי הוצאות וכמה מותר להחזיר למתנדב ללא התחייבות במס.
 42. הכול על ביקורת עומק חלק א
 43. המשך ביקורת עומק חלק ב´  חדש!!  כתובת למשלוח דואר : ת.ד- 446 נתיבות   טלפון: 1599-501-888   פקס: 08-9942058   centeramutot@gmail.com

  Blacknet.co.il - בניית אתרים
  --