המרכז לניהול עמותות

מבחני המלגות העדכניים ע"י רשות המיסים
 
כידוע, לאחרונה לאור נוהל המלגות החדש עליו חתם שר האוצר, קיימות הוראות המשנות ומחמירות את המגבלות החלות על מוסד ציבורי המקבל תמיכה מתקציב המדינה ע"פ חוק יסוד התקציב.
 
כפי שידוע, מאז עלייתו של שר האוצר החדש, רשות המיסים פתחה באכיפה חמורה על כלל אזרחי מדינת ישראל ובפרט על עמותות המקבלות תקציב ממוסדות המדינה.
ככלל, מעתה יש לחלק את המלגות לשלוש קטגוריות עיקריות:
א. מלגות הצטיינות או מלגות לפי המצב הסוציו אקונומי- הרי אילו מלגות הניתנות כתשלום כספי ישיר או באמצעות השתתפות של העמותה בשכר הלימוד אשר משלם התלמיד ובכך מפחיתים את שכר לימודו, ותמיכה זו ניתנת בעיקר בגין השגת הישגים אקדמיים או מחקריים גבוהים או לחילופין בגין ביצוע פעולות התנדבותיות כגון: חונכות ילדים ממשפחות קשות יום, סיוע לקשישים, סיוע לניצולי שואה וכיוצא באלה.
בנוסף, קיימות מלגות הניתנות על רקע מצב סוציו אקונומי המצדיק סיוע ע"פ קריטריונים שנקבעים באסיפות הכלליות של העמותה.
ב. מלגות קיום- אלו מלגות הניתנות לסטודנטים בעיקר בלימודים לתואר שני ושלישי ולחוקרים לצורך כלכלתם וקיומם בתקופת הלימודים או ביצוע מחקר בכדי שיוכלו להפנות את מלוא מרצם וזמנם ללימוד ומחקר.
ג. מלגות בגין מתן שירות- אלו מלגות הניתנות לסטודנטים או לחוקרים בתמורה למתן שירות כגון הוראה או תרגול במוסד האקדמי או מוסד מחקרי או מטעמו וכיוצא באלה.
עמדת רשות המיסים בנושא המלגות:
ככלל רשות המיסים ממסה לפי סעיף 2 לפקודה את "הכנסתו של אדם תושב ישראל שהופקה או נסמכה בישראל או מחוץ לישראל". הפקודה מפרטת מה בגדר ההכנסה החייבת במס ומה ההכנסה הפטורה ע"פ דין. בחודש פברואר 2010 התקבל תיקון לפקודה אשר מוסיף כי "מלגה שניתנת לסטודנט או לחוקר בתקופת לימודיו במוסד לימוד ומחקר" תיכנס לתחום הפטור ממס בתנאים המפורטים בחוק.
עמדת רשות המיסים לגבי המלגות מהסוג הראשון, מלגות הצטיינות או מלגות מצב סוציו אקונומי, הינה שאין לחייבם במס, שכן הם אינם נכללות בבסיס המס כי הן ניתנות כהוקרה מבלי התחייבות של המקבל לתת תמורה או שירות בהווה או בעתיד. לגבי מלגות מהסוג השלישי, מלגות בגין מתן שירות, ברור כי תשלומים הניתנים בתמורה למתן שירות עבור המוסד האקדמי או המחקרי בצורה של מתן שירות, הוראה, תרגול, בדיקת מבחנים ועבודות וכיוצא באלה, חייבים במס כשכר עבודה לכל דבר ועניין. לגבי המלגות מהסוג השני, מלגות קיום, התעוררה מחלוקת בין רשות המיסים לבין מרבית המוסדות האקדמיים. 
עמדת המוסדות האקדמיים היא, כיוון שלא ניתנה כל תמורה בגין מלגות אלו מצד המקבל וכל מהותן של המלגות הינה לאפשר לסטודנט או לחוקר להקדיש את מלוא מרצו וזמנו ללימוד האקדמי או לביצוע המחקר, מלגות אלו אינן נחשבות כהכנסה לעניין פקודת מס הכנסה ואינן באות בבסיס המס. מאידך, עמדת רשות המיסים הייתה כי יש למסות את המלגות הללו כשכר עבודה כיוון שהלימודים לתואר שני ושלישי הינם באופיים לימודיים אשר בליבתם מחקר, ועל הסטודנט או החוקר לבצע עבור המוסד האקדמי כתמורה. וזאת בדומה לתשלום או לתגמול אחר הניתן לחוקר המבצע מחקר עבור גורם אחר אשר אינו מהווה מוסד אקדמי או מחקר. בפרט לאור המחויבות לייחס את פירות המחקר למוסד האקדמי ולאור האדרת שם המוסד בקרב הקהילה האקדמית ובכלל.
לסיכום: יש להבחין בין שלוש המקרים אשר צוינו לעיל:
א. מלגה המהווה מלגת הצטיינות או הניתנת בגין מצב סוציו אקונומי אינה נכנסת בבסיס המס.
ב. מלגה המהווה מלגת קיום יש לבחון את תנאי העמידה בהתאם להוראות סעיף 9 (29).
ג. מלגה בגין מתן שירות תחויב במס מצד המקבל ובמס שכר מצד הנותן.
והעיקר שלא יתקיימו גומלין במישרין או בעקיפין כדוגמת עובדי יחסי עובד מעביד או יחסי ספק לקוח. במקרה זה לא יחול הפטור.

ניהול עמותות
ניהול עמותות
הירשם להרצאה הבאה
1599-501-888 
רשם העמותות ייעוץ לעמותות
רישום עמותה
תקנון העמותה הנהלת חשבונות
אישור ניהול תקין רואה חשבון לעמותה
סעיף 46 ייעוץ מס לעמותות
פירוק העמותה מדריך ניהול עמותה
חוק העמותות אבחון עמותה אונליין
חדשות ועדכונים על ניהול עמותות
רשם העמותות                   
                       שפורסמו לאחרונה
 1.  רשם העמותות
 2.  רישום גני ילדים כתאגידים
 3.  העסקת עובדים ותשלום משכורות בעמותות
 4.  עסקאות עם צדדים קשורים בעמותות
 5.  חלוקת מלגות על ידי עמותות
 6.  הכללים החלים על וועדת הביקורת בעמותה
 7.  הגשת המסמכים לקבלת אישור ניהול תקין
 8.  החזר הוצאות לקידום מטרות העמותה
 9. קבלת תרומות לעמותה ללא הסתבכות
 10.  העברת כספים או נכסים בין עמותות
 11.  החזר תקציב העמותה למשרדי הממשלה
 12.  פעילות במסגרת המטרות המאושרות בלבד
 13.  נכסים בעמותה – אופן הרישום ברשויות
 14.  שכר חברי ועד העמותה
 15.  שימוש באמצעי תשלום בעמותה
 16.  איסור העברת כספים בין עמותות
 17.  תמיכת הממשלה בעמותות
 18.  ניהול עמותה המפעילה בית כנסת
 19.  התמודדות העמותה עם הבנקים
 20.  איך תעבור את הביקורת בשלום
 21.  ניהול נכון של עמותה – מלכ"רים על הכוונת
 22.  תיקון 10 לחוק העמותות
 23.  גיוס תרומות לעמותה
 24.  אחריות נושאי משרה בעמותה
 25.  ההצלחה בגיוס תרומות לעמותה שלך
 26.    מבחני המלגות העדכניים ע"י רשות המיסים  
 27.    חשש רשם העמותות מהלבנת כספים 
 28.   חיוב במס לעמותות המקבלות כספים מחו"ל 
 29.   מתנדבים בעמותה כיצד לעבור זאת בשלום
 30.    עמותות והון שחור
 31.   חשיבות תלושי הוראה בעמותות מתוקצבות
 32.   הגבלת שכר בכירים בעמותות 
 33.   כיצד מבקשים תמיכה מרשות מקומית 
 34.   המשך נוסף לחוק העמותות החדש 
 35.   כללי משחק חדשים בגמחי"ם 
 36.   קנסות על העסקת עבריינים 
 37.   חובת ההפרשה לפנסיית חובה 
 38.  כיצד להתכונן לקראת ביקורת עומק בעמותה.
 39.  מהם הוצאות עודפות,ומתי נשלם מס הכנסה עליהם בעמותה. 
 40.  על מה צריך להקפיד בהוצאות טיסה לחו"ל? 
 41.  אילו החזרי הוצאות וכמה מותר להחזיר למתנדב ללא התחייבות במס.
 42. הכול על ביקורת עומק חלק א
 43. המשך ביקורת עומק חלק ב´  חדש!!  כתובת למשלוח דואר : ת.ד- 446 נתיבות   טלפון: 1599-501-888   פקס: 08-9942058   centeramutot@gmail.com

  Blacknet.co.il - בניית אתרים
  --