רישום עמותה

טופס בקשה לרישום עמותה
כדאי להקפיד למלא את טופס הבקשה לרישום עמותה כראוי. כל מייסדי העמותה צריכים לחתום על הבקשה בעצמם או באמצעות עו"ד מטעמם. יש לצרף את יפוי הכח לבקשה.
בקשה לרישום עמותה

תצהיר
יש לצרף לבקשת רישום העמותה תצהיר חתום על ידי כל המייסדים בפני עו"ד שיאמת את כל פרטיה. בתצהיר מסכימים מיסדי העמותה למסור מידע פלילי לרשם העמותות ומצהירים כי לא הורשעו בעבירה שיש עימה קלון, מאשרים את נכונותם להקים עמותה ולכהן בתור חברי ועד.אגרת רישום עמותה
לטופס בקשת רישום עמותה יש לצרף קבלה בגין תשלום אגרת בקשת רישום. ניתן לקבל מידע עלגובה האגרהולשלם את אגרת הרישום באתרשירות התשלומים הממשלתי.
תקנון העמותה

לבקשת רישום העמותה יש לצרף אתתקנון העמותהאשר מהווה חוזה בין העמותה ובין חברי העמותה. ניתן לאמץ אתהתקנון המצויאו לחלופין לערוך תקנון מיוחד של העמותה.
תקנון מצוילאחר הגשת הבקשה לרישום עמותה וכל המסמכים הדרושים לרשם העמותות נערך תהליך בדיקת הבקשה. במידע והפרטים תקינים מונפקת תעודת רישום ומרגע חתימתה מוקמת העמותה.מידע מלא ומפורט לגבי הקמת עמותה חדשה והנחיות רישום עדכניות ניתן למצוא באתררשם העמותותבעמוד מחלקתרישום עמותות.

למעלה

פנו עוד היום לקבלת יעוץ מקצועי

 

 

המרכז לניהול עמותות

ּ